[leetcode]第三十二部分(209)

209. Minimum Size Subarray Sum

问题难度: ♣ ♣ ♣

问题描述

给定一个n个正整数的数组的数组和一个正整数s, 找到和大于s连续子数组的最小长度, 如果没有的话, 直接返回0.

示例

Input: s = 7, nums = [2,3,1,2,4,3]
Output: 2
解释: 在问题的限制条件下, 子数组 [4,3] 有最小的数组长度

进一步:
如果找到o(n)的解决方案, 尝试一下找O(nlogn)时间复杂度的方案.

解题思路

使用一个二维数组维护从ij的子数组之和, 遍历数组, 每次遍历数组需要更新第i列的值, 遇到sum大于等于s的, 可以判断其与当前最小长度的大小比较, 并基于此进行更新.

然后…超过内存限制了.😶其实在更新二维数组的过程中, 我们不难发现: 有很多数组是肯定没有用的, 那么我们可以考虑只存储一个一维数组用来记录即可, 因为其实之前的数组都已经没用了

然后…超过时间限制了.😶想想有木有O(nlogn)的方法, 考虑还是使用一个数组用来记录从0i的和, 那么每次只需要使用二分进行查找s+nums[i]的值. 然后这样的话就不用每次都去更新sum的值了, 最后时间复杂度O(nlogn)即可.

参考了一下资料, 找到一种O(n)的方法, 使用两个指针, 分别记录当前子数组的前后索引, 然后sum存储当前子序列的和, 什么时候更新子序列呢? 当sum < s的时候, 右指针继续向右移动, sum增加; 当sum >=s时, 左指针向右移动, 根据情况进行更新最后的值.

代码

class Solution(object):
  def minSubArrayLen(self, s, nums):
    """
    :type s: int
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    num_len = len(nums)
    min_num = 0
    sums = [[0 for _ in range(num_len)] for _ in range(num_len)]
    for i in range(num_len):
      num = nums[i]
      for j in range(i+1):
        if i >= 1:
          sums[i][j] = sums[i-1][j] + num
        else:
          sums[i][j] = num
        if sums[i][j] >= s and (min_num == 0 or i-j+1 <= min_num):
          min_num = i - j + 1
    return min_num

  def minSubArrayLenI(self, s, nums):
    """
    :type s: int
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    num_len = len(nums)
    min_num = 0
    sums = [0 for _ in range(num_len)]
    for i in range(num_len):
      num = nums[i]
      for j in range(i+1):
        if sums[j] < s:
          sums[j] += num
          if sums[j] >= s and (min_num == 0 or i-j+1 <= min_num):
            min_num = i - j + 1
    return min_num

  def minSubArrayLenII(self, s, nums):
    """
    :type s: int
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    def binarySearch(nums, s, left, right):
      #二分查找, 找到大于s的数字的最小下标,如果没有,返回0
      if right >= len(nums) or left >= len(nums):
        return -1
      if nums[left] >= s:
        return left
      mid = (left + right) // 2
      if nums[mid] > s:
        return binarySearch(nums, s, left, mid)
      elif nums[mid] < s:
        return binarySearch(nums, s, mid + 1, right)
      else:
        return mid
    min_num = 0
    num_len = len(nums)
    sums = [nums[i] for i in range(num_len)]
    for i in range(1, num_len):
      sums[i] = sums[i-1] + nums[i]
    # [2,3,1,2,4,3] 得到 [2,5,6,8,12,15], 接下来使用二分查找
    for i in range(num_len):
      num = nums[i]
      index = binarySearch(sums, s, i, num_len-1)
      new_index = index + 1 - i
      if index >= 0 and (min_num == 0 or new_index <= min_num):
        min_num = new_index
      s += num
    return min_num

  def minSubArrayLenIII(self, s, nums):
    """
    :type s: int
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    now_sum = 0
    left = 0
    ans = 0
    for i in range(len(nums)):
      now_sum += nums[i]
      while now_sum >= s:
        now_sum -= nums[left]
        step = i - left + 1
        if ans == 0 or step <= ans:
          ans = step
        left += 1
    return ans
sl = Solution()
s = 4
nums = [1,4,4]

print(sl.minSubArrayLen(s, nums))
print(sl.minSubArrayLenI(s, nums))
print(sl.minSubArrayLenII(s, nums))
print(sl.minSubArrayLenIII(s, nums))

1
1
1
1
打赏

mickey

记录生活,写给几十年后的自己。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注